పసికందు పేరు శ్రీహాన్ యొక్క అర్థం ఏమిటి?

పసికందు పేరు శ్రీహాన్ యొక్క అర్థం ఏమిటి?